Kampanjvillkor

Detta avtal gäller dig som är folkbokförd utanför Sverige.

Uppdragstagaren (du som kreatör) ska utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med de instruktioner som lämnas av Boostified vid utförande av respektive accepterat uppdrag. Uppdragstagaren ska vid varje accepterat uppdrag under respektive anställning utföra anvisat arbete på ett omsorgsfullt och fullgott sätt. Uppdragstagaren ska alltid på bästa sätt tillvarata Boostifieds och dess uppdragsgivares intressen.

Parterna är ense om att det för Boostifieds och dess uppdragsgivares verksamheter är viktigt att Uppdragstagaren är serviceinriktad och även i övrigt på alla sätt är goda företrädare för Boostified och uppdragsgivaren och att detta är en viktig förutsättning för respektive an-ställning. Uppdragstagaren förväntas hålla sig med den utrustning utförandet av Uppdragstagarens arbetsuppgifter kräver.

Uppdragstagaren ska publicera det antalet posts som kampanjen kräver och bilden måste publiceras före avtalad deadline, om inget annat bestäms.

Varumärket måste synas tydligt i bilden.

Uppdragstagaren måste använda rätt hashtags och mentions och dessa ska inklude-ras i copyn, dvs. inte i kommentarsfältet.

Uppdragstagaren måste ange att publiceringen sker “i samarbete med” Boostifieds uppdragsgivare.

Bilden ska ligga uppe i minst 3 månader.

Bilden måste publiceras separat från andra samarbeten och om Uppdragstagaren gör ett album med flera bilder ska produkten synas på den första bilden.

Uppdragstagaren får bara visa upp kampanjens produkt/tjänst och inte ha andra konkurrerande varumärken i bilden.

Uppdragstagaren får inte göra sitt konto privat under kampanjens tid och under tre månader därefter.

Uppdragstagaren åtar sig att under varje utfört uppdrag som levereras på Instagram att överlåta bildrättigheter till Boostified och dess uppdragsgivare. Rättigheterna gäller enbart för delning på sociala medier.

Vid utfört arbete ska Uppdragstagaren få den ersättning som avtalats vid varje enskilt accepterat uppdrag. Ersättningen består av oftast av produkt/tjänst.

Om arbetet inte utförs alls eller utförs i strid med kampanjvillkoren, är Uppdragstagaren skyldig att på anfordran återbetala all ersättning som utgått för den enskilda anställningen. Boostified har rätt att värdera produkter/tjänster enligt dess marknadsvärde och Uppdragstagaren accepterar sådan värdering på förhand.

I händelse av sjukdom förutsätts att Uppdragstagaren vid varje tillfälle avböjer lämnade er-bjudande om uppdrag.

Uppdragstagaren åtar sig att såväl under anställningen som efter anställningens upphörande iaktta tystnadsplikt om Boostifieds och dess uppdragsgivares angelägenheter och andra för-hållanden, som Uppdragstagaren har fått kännedom om i anställningen och på grund av sa-kens natur inte bör komma till tredje mans kännedom, t.ex. krav som ställd på Uppdragstagaren under en viss kampanj.

En enskild visstidsanställning avslutas utan föregående uppsägning och utan ersättning efter visstidsanställningens utförande.